Informacja dla właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w Krośnie

Informacja dla właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w Krośnie

Zakończyła się aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w naszym mieście. Przegląd rozpoczął się w 2018 r. i obejmował te obszary miasta, gdzie dane były najbardziej nieaktualne. Głównym celem tych zabiegów było doprowadzenie do zgodności stanu wykazanego w ewidencji z faktycznym sposobem użytkowania, zarówno działek jak i zabudowań.

Aktualizacja danych rozpoczęła się w 2018 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o poszczególnych etapach realizacji prac modernizacyjnych, krośnieński urząd informował na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie ogólnopolskiej i Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Pracami modernizacyjnymi objęto kilka tysięcy nieruchomości. Większość prac pomiarowych (głównie dotyczących aktualizacji użytków gruntowych) wykonano kartometrycznie na ortofotomapie, bez konieczności powiadamiania właścicieli lub posiadaczy. Pomiary nie dotyczyły terenów osiedlowych budownictwa wielorodzinnego.

W wyniku prac modernizacyjnych w bardzo wielu przypadkach niezbędne było wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Naniesione dane w większości przypadków skutkują zmianami w zakresie wysokości podatków naliczanych na 2020 r. 

Co to oznacza dla właścicieli lub posiadaczy nieruchomości znajdujących się na terenie Krosna?
Nic innego jak konieczność sprawdzenia czy ich nieruchomość znajduje się w zaktualizowanym obszarze (wykazy działek objętych aktualizacją danych znajdują się w załącznikach poniżej). Jeśli tak, to kolejnym krokiem będzie konieczność wypełnienia i złożenia nowych informacji/deklaracji podatkowych.

Każdy zainteresowany może sprawdzić, czy dla jego nieruchomości wprowadzono zmiany, również telefonicznie pod nr telefonu 13 47 43 124. 

WAŻNE!
Jeżeli zmiana danych ewidencyjnych skutkuje zmianą naliczenia podatków właściciel/posiadacz nieruchomości musi wypełnić i złożyć w urzędzie miasta dodatkowe formularze. Są to formularze informacji/deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1 lub DN-1) i informacji/deklaracji o gruntach (IR-1 i DR-1) – wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można także uzyskać osobiście w budynku przy ul. Lwowskiej 28A pok. 124 (I piętro): w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.

Źródło informacji: www.krosno.pl