Nowe stawki opłat za usunięcie pojazdu i pobyt na parkingu strzeżonym

Nowe stawki opłat za usunięcie pojazdu i pobyt na parkingu strzeżonym

Wchodzi w życie nowa wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju;
  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
  • jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu albo środka odurzającego;
  • jeżeli kierowała pojazdem osoba nie posiada uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
  • gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Opłatę za usunięcie pojazdu z drogi:

rower lub motorower115,01 zł
motocykl147,60 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t246,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t615,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t861,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t984,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne1654,00 zł

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu ztrzeżonym:

rower lub motorower15 zł
motocykl20 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t29 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t37 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t54 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t97 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne142 zł

Doba liczona jest z chwilą dostarczenia pojazdu na parking.