PIT. Nowe ulgi podatkowe w 2020 r.

PIT. Nowe ulgi podatkowe w 2020 r.

Na złożenie zeznań podatkowych większość podatników ma czas do 30 kwietnia. Zamieszczamy informację z jakich ulg warto skorzystać. Trzy z nich są całkowicie nowe. Dzięki ulgom można uniknąć płacenia podatku, a nawet otrzymać wyższy zwrot.

PIT za 2019 roku. Co nowego możemy odliczyć?

PIT zerowy dla młodych

Pierwszą nowością jest ulga, która dotyczy największej liczby podatników. Zwalnia ona z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Skorzystać z tego mogą jedynie osoby, których dochód nie jest wyższy niż 85 528 zł i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź zlecenie (samozatrudnieni bądź na umowie o dzieło rozliczają się na normalnych warunkach). Jako że ustawa weszła w życie w ciągu roku to limit dochodowych wynosi 35 636 zł.

Ulga Termomodernizacyjna

Drugą nowością jest możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Osoby, które wykonają remont domu jednorodzinnego, dzięki któremu zmniejszy się ilość niezbędnej energii mogą odliczyć na 53 tys. zł przeznaczonych na wydatki z tym związane.

Darowizna na cele edukacji zawodowej

Trzecią nowością jest możliwość odliczenia od dochodu darowizny na cele edukacji zawodowej. Środki przekazane szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz innym placówkom publicznym można odliczyć od podatku – z tego tytułu zwolnione będzie maksymalnie 6% osiągniętego dochodu.

Zeznanie podatkowe za 2019 roku. Jakie inne ulgi możemy odliczyć?

Ulga na dziecko

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37. Przysługuje ona nie tylko rodzicom, ale także opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym. Prawa rodzicielskie jednak nie są najistotniejszym czynnikiem przy przyznawaniu ulgi, ponieważ odliczyć mogą ją osoby, które faktycznie wychowują dzieci.

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać osoby zajmujące się niepełnoletnimi, ale nie tylko. Przysługuje ona także osobom, utrzymującym dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia i wciąż się uczą, a ich dochód nie przekracza 3089 zł. Odliczyć mogą ja także podatnicy, który otrzymują dodatek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko. Wysokość bonifikaty zależna jest od tego, na które dziecko jest przyznawana:

na pierwsze i drugie dziecko – 1112,04 zł rocznie,
na trzecie dziecko – 2000,04 zł rocznie,
na czwarte i każde kolejne dziecko – 2700 zł rocznie.

Ulga dla krwiodawców

ulga przysługuje szerokiej grupie podatników. Dotyczy m.in. pracowników na etacie, osób z działalnością gospodarczą czy prywatnie wynajmujących mieszkania.

Wartość donacji zmniejsza podstawę opodatkowania, co w praktyce prowadzi do obniżenia podatku. Darowiznę można odliczyć od przychodu lub dochodu. Pierwszy przypadek dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. Drugi – osób fizycznych rozliczających się na drukach PIT-37 lub PIT-36. O przywileju muszą natomiast zapomnieć podatnicy liniowi.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. O czym trzeba pamiętać? Odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Co to oznacza w praktyce? Ulga na krew pozwala odliczyć maksymalnie 351 zł w przypadku mężczyzny i 234 zł dla kobiety. Oddane osocze uprawnia natomiast do zdecydowanie większej kwoty. Niezależnie od płci, podatnik może zyskać 3250 zł, o które pomniejszy swój dochód.

Istnieją również dodatkowe limity, których należy przestrzegać. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra ( 6 razy po 450 ml), a kobieta – 1,8 litra (4 razy po 450 ml) pełnej krwi. W przypadku osocza norma jest dużo wyższa. Nie można oddać więcej niż 25 litrów.

Nie można wykazać ulgi bez zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. W dokumencie znajduje się informacja o ilości bezpłatnie pobranej krwi oraz jej składników. Nie trzeba go co prawda dołączać do zeznania podatkowego, ale urząd skarbowy ma prawo upomnieć się o taki papier. Podatnik musi przechowywać dowód co najmniej 5 kolejnych lat, aż do momentu przedawnienia zobowiązania.

Ulga na internet

Z ulgi na internet może skorzystać każdy podatnik rozliczający się na formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Można to zrobić jednak tylko dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Jeśli już skorzystaliście z tej ulgi dwa razy, to nie ma możliwości po raz kolejny odliczyć kosztów użytkowania internetu. Maksymalna kwota ulgi internetowej jaką można odliczyć od dochodu na jednego podatnika to 760 zł, ale w przypadku małżeństwa kwota ta rośnie dwukrotnie, do 1520 zł. 

Odliczyć można jednak tylko faktyczne koszty użytkowania internetu. Do weryfikacji tego potrzebna są następujące dane: 

  • odbiorca usługi (kupującego),
  • sprzedawca usługi (dane identyfikujące),
  • rodzaj usługi
  • kwota do zapłaty

Nie trzeba dostarczać faktur i rachunków, ponieważ wystarczy wciąg z kontra bankowego, czyli potwierdzenie Przelewów. Jeśli ktoś posiada pakiet internet+telewizja to należy wyszczególnić, która kwota dotyczy internetu.

ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki)

Ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Jak informuje portal PIT.Infor.pl, ulga na lekarstwa nie zalicza się do ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jej wysokość, to różnica między faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Wydając więc na leki w danym miesiącu np. 217 zł, można odliczyć 117 zł. Co jednak istotne, odliczenia można dokonać tylko, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). To trzeba udowodnić odpowiednimi dokumentami, do których nie zalicza się paragon za farmaceutyki. Potrzebna jest pisemne zalecenie lekarza (recepta czy karta pacjenta), a także faktura lub jakiś inny dowód zapłaty za leki. Ważne by dokumenty zawierały dane identyfikujące nabywcę oraz sprzedawcę, rodzaj kupionego leku oraz kwotę poniesionych kosztów.

A ponadto odliczyć można:

1 proc. dla Organizacji Pożytku Publicznego – wesprzyj naszych harcerzy
Bilety okresowe
Darowizny na kościół
Darowizny na pożytek publiczny
Odliczenia ZUS, zdrowotne i emerytalne (IKZE)

Przy rozliczaniu podatków przez osoby fizyczne warto skorzystać z aplikacji
e-Deklaracje Desktop.
Aplikacja e-Deklaracje Desktop umożliwiająca osobom fizycznym złożenie formularzy elektronicznych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.