Plan zagospodarowania przestrzennego „Białobrzegi IV”

Plan zagospodarowania przestrzennego „Białobrzegi IV”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Białobrzegi IV” obejmującego obszar ok. 50 ha, położonego w obrębie ewidencyjnym Biąłobrzegi woków skłądowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej, wraz z prognozą odziaływania na środowsiko, w dniach od 10.06.2020 do 01.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna.

Urząd Miasta zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, która odbędzie się w dniu

30.06.2020 o godzinie 16:00

w Dzielnicowym Domu Ludowym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY