Program „Moja Woda” - zgarnij 5000 zł dotacji

Program „Moja Woda” - zgarnij 5000 zł dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski program „Moja Woda”. Jest on adresowany do osób fizycznych i dotyczy zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Zachodzące zmiany klimatu objawiają się zjawiskami skrajnymi, takimi jak długotrwałe susze lub oberwania chmury. Celem strategicznym jest to, by sporą ilość bardzo cennej wody przechwycić przy ulewnych deszczach, aby odciążyć kanalizację deszczową. Działanie to ma zmniejszyć ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych. W drugiej kolejności woda zmagazynowana na działce ma zostać wykorzystana w okresach suszy.

Na jakie inwestycje?

Finansowanie z programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych. Przykładowe elementy, które mogą być objęte dofinansowaniem, to:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Można otrzymać 5 tys. zł dopłaty

Dotacja w ramach programu „Moja Woda” nie może być większe niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i jednocześnie nie większa niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kto może otrzymać dotację?

Dopłatę otrzymają osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, (może być nowo budowany), z kompletnym systemem orynnowania dachu. Przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod numerem 17 852 2344 lub na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/921-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-pp-moja-woda

Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024.