Sprawozdawcze podsumowanie roku 2019

Sprawozdawcze podsumowanie roku 2019

Zbliżający się koniec roku to najlepszy czas na podsumowanie wszystkiego co udało się zrealizować, a było tego naprawdę dużo. Przedstawimy tutaj podsumowanie pracy Rady i Zarządu Dzielnicy Białobrzegi. Sprawozdań można było odsłuchać w trakcie ogólnego zebrania mieszkańców, które odbyło się 22 listopada 2019 roku. Przy okazji dowiemy się również jakie inwestycje zostały zrealizowane przy Szkole Podstawowej nr 3.

Podsumowanie działalności Rady Dzielnicy – Andrzej Kątny

Sprawozdanie za okres od 04.12.2018 do 06.04.2019 i od 08.04.2019 do 22.11.2019 r.
Czas ten został podzielony na dwa okresy ze względu na wybory do Rad Dzielnic. Od grudnia 2018 do kwietnia 2019 odbyły się 4 Posiedzenia o numerach od 47 do 50. Podjęto w tym czasie 3 uchwały od nr 33 do nr 35. Uchwały dotyczyły zatwierdzenia propozycji do zadań inwestycyjnych w roku 2019, wydatków dzielnicy 50/50 z budżetu miasta oraz zatwierdzenia planu pracy na ostatnie 3 miesiące kadencji Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy pracowała przez ten ostatni okres bez mian personalnych.
W wyniku wyborów w składzie dzielnicy nastąpiło kilka zmian. Z aktualnym składem Rady można zapoznać się tutaj.

Ocena pracy Rady Dzielnicy

W nowej kadencji 2019-2024 Rada Dzielnicy w 2019 roku podjęła 12 uchwał, które dotyczyły wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Dzielnicy, jak również Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Zarządu Dzielnicy. Uchwalono również priorytetowe zadnia w obecnej kadencji, zatwierdzono plan pracy do końca 2019 roku, dokonano zmian w wydatkach dzielnicy oraz zatwierdzono propozycje inwestycyjne do budżetu miasta na rok 2020. Rada zajmowała stanowiska w ważnych dla dzielnicy sprawach oraz opiniowała zgłaszane do niej na bieżąco wnioski. Frekwencja na posiedzeniach Rady była bardzo wysoka. W posiedzeniach Rady regularnie brali udział Pan Zdzisław Krawczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” oraz Pan Adrian Tabak – społeczny konsultant prawny rady oraz w zależności od potrzeb przedstawiciele innych organizacji działających w dzielnicy oraz zainteresowani mieszkańcy.

Dialog z mieszkańcami

O najistotniejszych wydarzeniach w dzielnicy informuje Pismo Białobrzeskie oraz strona internetowa www.dom-ludowy.pl należąca do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego, której administrowania podjął się Sekretarz Rady Sebastian Wieczorek. Strona rozwija się prężnie i ma już licznych sympatyków. Aktualizowana jest na bieżąco i można na niej znaleźć nie tylko ważne informacje dotyczące dzielnicy, ale i również miasta Krosna.

Budżet Obywatelski

Poprzednia edycja Budżetu Obywatelskiego była dla dzielnicy bardzo niekorzystna, dlatego w tym roku postanowiono nie odpuścić żadnej złotówki. Członkowie Rady zgłosili do Budżetu Obywatelskiego dwa bardzo mocne projekty dzielnicowe. Aktywnie promowaliśmy wszystkie z projektów, które dotyczyły naszej dzielnicy. Można się było z nimi zapoznać tutaj.

Reprezentacja w zawodach sportowych

Nasza dzielnica reprezentowana jest np. w organizowanych przez Radę Miasta turniejach piłki nożnej. Szkoda tylko, ze brak jest nowych adeptów, ponieważ drużyna pilnie potrzebuje nowych przedstawicieli. Za rok lub dwa najprawdopodobniej dzielnica Białobrzegi nie wystawi drużyny. Pan Andrzej Kątny poprosił o dalsze zaangażowanie i pomoc w propagowaniu wizerunku dzielnicy.

Życie kulturalne i inicjatywy dostępne w budynku Domu Ludowego

W Domu Ludowym działają: Kapela Białobrzeska, Zespół Iwo Dixie Jazz Band, Zespół Okay, Drużyna Harcerska, Klub Seniora, Szkoła Tańca Gracja, gimnastyka dla seniorów, kurs programowania komputerowego, Klub brydżowy, świetlica terapeutyczna. Przy tej okazji A. Kątny podziękował szkole muzycznej K. Zajdla za organizację okolicznościowych koncertów młodych artystów, ponieważ tych odbyło się kilka. Ilość wydarzeń związanych z wynajmowaniem sali Domu Ludowego jest jednak niewystarczająca i tendencja ta niestety się utrzymuje. Za zaangażowanie podziękował również Panu Andrzejowi Wilkowi.

Podziękowania

Przewodniczący Andrzej Kątny podziękował za bardzo dobrą współpracę z Pismem Białobrzeskim oraz zaangażowanie w prowadzenie strony internetowej. Następnie podziękował za dobrą współpracę z Duszpasterzami naszej Parafii, co ma szczególne znaczenie przy wspólnie organizowanych przyjęciach oraz za informowanie w ogłoszeniach parafialnych o wydarzeniach organizowanych w DDL. Podziękował również Paniom z Koła Gospodyń Białobrzeskich oraz wszystkim Radnym, którzy bezinteresownie pomagają w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla mieszkańców dzielnicy i Krosna. Bez zaangażowania tej grupy trudno byłoby wyobrazić sobie organizację obchodów 25-lecia parafii pw. Miłosierdzia Bożego i konsekracji Kościoła, organizacji VI Biesiady Białobrzeskiej, obchodów Święta 3 Maja, Święta Niepodległości i wielu innych imprez. Następnie Przewodniczący podziękował Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 oraz druhom OSP Białobrzegi.

Podsumowanie

Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził z przykrością, że zebrane wnioski po poprzednim zebraniu mieszkańców nie doczekały się realizacji. Podziękował jednak za współpracę z Urzędem Miasta licząc na to, że sytuacja się poprawi. Dzielnica Białobrzegi ma na swym obszarze bardzo wiele uciążliwych dla mieszkańców instalacji i jest uzasadnione poczucie, że te bardziej atrakcyjne inwestycje mieszkańców omijają.

Znamy problemy finansowe jakie czekają miasto Krosno w 2020 roku, jednak mimo to mamy nadzieję, że w tej kadencji dostaniemy coś, co nas pozytywnie zaskoczy.

podsumował Przewodniczący Rady

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy – Andrzej Wilk

Przewodniczący Andrzej Wilk zaczął od tego, że ze względu na to, że skład Zarządu zmienił się nieznacznie, zachowując tę samą osobę na funkcji przewodniczącego Zarządu, to wszystkie propozycje wypracowane w poprzedniej kadencji są kontynuowane. Odczytał w tym miejscu obecny skład Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19.00 w okresie letnim, a w okresie jesienno-zimowym o godzinie 18.00. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu w trakcie których omawiane i analizowane są problemy i sprawy bieżące wynikłe z planu pracy, z życia dzielnicy i miasta, sprawy zgłaszane przez mieszkańców i poruszane na sesjach Rady Miasta.

Ubiegłoroczne wnioski

Pan Andrzej Wilk przypomniał w tym miejscu wnioski jakie padły pod adresem Urzędu Miasta, a które skierowane zostały przez mieszkańców i radnych dzielnicy w ubiegłym roku na Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się 4 grudnia, wraz z ich stopniem realizacji.
Wymienione zostały:

 • Rozwiązać problem nieuregulowanych dojazdów do posesji figurujących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa – brak informacji o rezultatach
 • Przeprowadzenie remontu ul. Kopernika – zgłaszane od kilku lat – dokonano jedynie remontu chodnika z budżetu 50/50
 • Rozpocząć termomodernizację Domu Ludowego – zadanie zgłaszane wielokrotnie – nie zrobiono nic
 • Wybudowanie oświetlenia ulicznego oraz chodnika na ul. Białobrzeskiej od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ZUO – zadanie niewykonane
 • Rozwiązać problem mostu pomiędzy ul. Drzymały i Kopernika – zachować ruch pieszy – wniosek zrealizowany, ale czekamy na ostateczną decyzję i remont mostu
 • Rozpocząć przygotowanie terenu pod inwestycje rekreacyjno-sportowe przy moście Białobrzeskim – skierowano pisma o wykupienie gruntów, ale nie ma zgody wszystkich mieszkańców
 • Uregulować prawo własności w ciągu ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok i rzeki Lubatówka. Przy rzece Wisłok jest kolizja z działką1 właściciela. Nie odpowiada na korespondencję Urzędu Miasta, ale nie czyni przeszkód na przebieg ścieżki. Nad Lubatówka na ul. Jeleniówka brak informacji nad stanem prac.

Realizacja prac i zadań inwestycyjnych

Kolejnym punktem sprawozdania była realizacja zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez Radę Dzielnicy w systemie 50/50. Zadania zrealizowane:

 • Dokończyć oświetlenie ul. Na ul. Ks. Wł. Sarny – zadanie zrealizowane – koszt 36.009 zł
 • Dobudowa placu zabaw przy siłowni plenerowej przy moście na ul. Konopnickiej. Opracowana jest dokumentacja, zaś wykonanie planowane jest na wiosnę 2020 r.
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy kościele – projekt nie spełniał wymogów formalnych. Środki przeznaczono na remont chodnika wzdłuż ul. Kopernika
 • Utwardzenie ścieżki wzdłuż rz. Wisłok od ul. Moniuszki do ul. Cichej – zadanie wykonane – koszt 51.453 zł.

Inne inwestycje i prace wykonane na terenie Dzielnicy przedstawione mieszkańcom to:

 • Wykonanie rozdziału kanalizacji na ul. Ściegiennego. Prowadzony jest remont nawierzchni i chodnika – koszt 242.211,35 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – koszt 86.130 zł
 • Podłączenie Internetu do Domu Ludowego
 • Remont kładki na rowie melioracyjnym w okolicach działki p. Bobowiczowej. Koszty desek pokryło Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” w wysokości 250 zł – remont wykonali radni: Eugeniusz Machnik, Wiesław Zajdel, Stanisław Foryś, Stanisław Jakóbski, Stanisław Tuleja i Andrzej Wilk
 • Wykupiono nieruchomości pod rozbudowę ul. Orzeszkowej – kwota 27.000 zł

Według informacji z Urzędu Miasta na inwestycje na terenie Dzielnicy Białobrzegi na dzień 31.X.2019 wydano 409.571327 zł.

Dom Ludowy

W następnej kolejności Przewodniczący Zarządu wymienił szereg imprez i wydarzeń kulturalnych wraz z datami, kiedy się odbyły i które miały miejsce na terenie Dzielnicy Białobrzegi z czego większość w Domu Ludowym. Było ich, aż 24. Szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu. Wszystkie imprezy i uroczystości odbyły się dzięki pomocy i ofiarności Radnych Dzielnicy, Pań z Koła Gospodyń Białobrzeskich, Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Białobrzegi i Harcerzy z 2. Drużyny Harcerskiej.

Pomieszczenia Domu Ludowego udostępniane są regularnie Szkole Podstawowej nr 3 oraz Parafii na imprezy, przedstawienia i spotkania środowiskowe. Z inicjatyw typu: zajęcia, kursy i zespoły wymienione powtórnie zostały wszystkie grupy i zajęcia działające w Domu Ludowym z tą różnicą, że Pan Wilk wymienił jeszcze filię Biblioteki Publicznej.

Inicjatywy mieszkańców

Wykonywane są regularnie przeglądy wiosenne i jesienne ulic, chodników i oświetlenia. Sygnały mieszkańców nie są bagatelizowane. Informacja od mieszkanki dzielnicy o zaśmieconym terenie przy moście Białobrzeskim zmobilizowała Radnych, kandydatów na Radnych, mieszkańców i Harcerzy do wspólnego posprzątania tego terenu. W akcja pod nazwą „Wiosenne porządki” wzięło udział 12 osób dorosłych i młodzież oraz dzieci. Zebrano 30 worków śmieci. Niestety pomimo rozplakatowania terenu, mieszkańcy ul. Mostowa, Jeleniówka i działkowicze nie wsparli akcji. O efektach akcji można było przeczytać w artykule: „Desperados” spotykają się pod mostem.

Kolejną inicjatywą było założenie i prowadzenie strony internetowej naszej dzielnicy przez kol. Sebastiana Wieczorka. Prowadzona jest wzorowo i profesjonalnie. Strona www.dom-ludowy.pl po uruchomieniu została przekazana na własność Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”, która finansuje jej istnienie. Pan A. Wilk podziękował Sebastianowi Wieczorkowi za inicjatywę i włożoną pracę. Zapewnił, że dalej będą poszukiwane nowe formy i metody współpracy z SP3, Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”, Kołem Gospodyń, OSP Białobrzegi, Drużyną Harcerską i Redakcją Pisma Białobrzeskiego, zakładami z terenu dzielnicy i Parafią, aby urozmaicić i ożywić działalność tak, aby każdy mieszkaniec dzielnicy znalazł coś dla siebie.

Podsumowanie

Na koniec Przewodniczący Zarządu poinformował, że w różnych sprawach dotyczących dzielnicy wysłał łącznie 25 pism, z czego najwięcej do Urzędu Miasta. Wyraził nadzieję, że zainwestowane pieniądze w modernizację ZUO przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców i nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto, a mieszkańcy w końcu będą mogli oddychać świeżym powietrzem. Zachęcił również mieszkańców do ściślejszej współpracy, zgłaszania nurtujących problemów i do wspólnego ich rozwiązywania oraz do liczniejszego uczestnictwa w imprezach organizowanych w DDL, ponieważ im więcej uczestników tym większa satysfakcja organizatorów.

Pan Andrzej Wilk poinformował również, że takie sprawy jak: problem nieuregulowanych dojazdów do posesji figurujących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa, problem nie koszenia brzegów w szczególności po śladzie ul. Skrajnej, problem dzikiej zwierzyny na terenie Dzielnicy, przeprowadzenie termoizolacji DDL oraz budowa oświetlenia ulicznego i chodnika na ul. Białobrzeskiej, będą w dalszym ciągu zgłaszane do Urzędu Miasta.

Podziękowania

Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Andrzej Wilk złożył podziękowania:

 • Paniom z Koła Gospodyń Białobrzeskich z jej przewodniczącą P. Renatą Zawiszą za wielki wkład pracy przy organizacji imprez
 • Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” z jej przewodniczącym Zdzisławem Krawczykiem w szczególności za pomoc finansową przy organizacji imprez i drobne inwestycje
 • Księdzu Proboszczowi za głoszenie ogłoszeń
 • Redakcji Pisma Białobrzeskiego
 • Państwu Michałowi i Marii Łuczajom oraz pracownikom drukarni za drukowanie plakatów i innych materiałów
 • Zawsze gotowym do pomocy harcerkom i harcerzom we wszystkich przeprowadzanych imprezach i akcjach
 • Pani dyrektor SP 3 Dorocie Patejko
 • Gospodarzowi DDL Państwu Stanisławowi i Elżbiecie Wróbel,
 • Wspaniałej plastyczce i dekoratorce P. Celinie Findysz
 • Opiekunowi świetlicy pobytu wsparcia dziennego P. Pawłowi Krochmalowi
 • Krzysztofowi Zajdlowi i Kapeli Białobrzeżanie za imprezy
 • Druhom OSP Białobrzegi
 • Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Andrzejowi Kątnemu za wnikliwe analizowanie problemów Dzielnicy i doradzanie we wszystkich inicjatywach Zarządu
 • Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Rady Dzielnicy, którzy ze zrozumieniem i aktywnością reagowali na telefony, pomagali w różnych pracach i poświęcali swój czas i siły
 • Wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Białobrzegi, którzy wzięli udział w wyborach obecnej kadencji za udzielenie kredytu zaufania
 • Prezydentowi i pracownikom Urzędu Miasta oraz służbom mundurowym za dotychczasową współpracę, przyznawane środki (zawsze za małe) i inwestycje, które poprawiają komfort życia i mieszkania

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej nr 3

W imieniu Pani Dyrektor Pani Doroty Patejko, Pani Aleksandra Philipp przekazała podziękowania dla władz miasta i Rady Dzielnicy za współpracę, po czym odczytała jakie inwestycje wykonano w przeciągu ostatniego roku.

Przeprowadzone inwestycje

Wykonano m.in.: malowanie korytarza, klatek schodowych i jadalni, remont kuchni, odnowienie pomieszczenia, zakup stolików i krzesełek do 2 sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych, przygotowanie pracowni chemicznej. Zorganizowano również uroczystości i konkursy, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Szkolnej.

Wprowadzone programy i innowacje

Wspólnie z Urzędem Miasta wprowadzono programy i innowacje takie jak: projekt edukacyjny „Moja wiedza, moja przyszłość” zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka przedmiotowe, projekt między-przedmiotowy z chemii, fizyki i biologii, zorganizowane zostały wycieczki do Krakowa oraz Janowa Lubelskiego, zakupiono tablety edukacyjne, zorganizowano zajęcia SKS-u. Kontynuowane są zajęcia z Native Speakerem, zajęcia z robotyki, zajęcia przyrodnicze „zielony zakątek”, zajęcia z rękodzieła „szydełkowe love”.

Plany i potrzeby szkoły

 • Z inicjatywy Rady Rodziców zgłoszony został projekt Budżetu Obywatelskiego „Sport łączy pokolenia”, który obejmuje modernizację przyszkolnego boiska i placu zabaw. Projekt nr 12.
 • Kontynuacja zadania inwestycyjnego – iniekcja pozioma budynku szkoły, badanie akustyki i poziomu hałasu, plan izolacji akustycznej.

Inicjatywy Rady Rodziców

 • Montaż specjalnego filtra i możliwość picia wody przez uczniów „szkolne źródełko”
 • W planach założenie szkolnego radiowęzła
 • Szkolne Koło Wolontariatu – udział uczniów w Szlachetnej Paczce i Pola Nadziei

Na koniec padły słowa podziękowania dla drużyny harcerskiej za współpracę i opiekę nad powstałą w szkole Gromadę Zuchową.


Jeśli udało się Państwu dobrnąć do końca przez ten bardzo długi tekst, to na koniec taki oto krótki limeryk:

Białobrzeska strona
Rok temu Wilk miał pomysł szalony
By Białobrzegi miały www – strony
I nawet długo się nie nachodził
Bo jeden mieszkaniec od razu się zgodził
Nie odwiedzają jej jeszcze tylko… gawrony

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu naszej małej społeczności.

Podsumowanie opracował:
Sekretarz Rady Dzielnicy
Sebastian Wieczorek