Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju dzielnicy Białobrzegi oraz wspierania aktywności mieszkańców i organizacji działających na jej terenie. 

Nazwa Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
„Białobrzegi”
ul. M. Kopernika 17
38-400 Krosno

Regon, NIP, KRS

REGON: 370490753,
NIP: 6842203592
KRS: 0000220537

Rok założenia

Jako Stowarzyszenie funkcjonujemy nieprzerwanie od 1999 roku.

Zasięg

Działamy na rzecz mieszkańców dzielnicy Białobrzegi

Zarząd i Komisja Rewizyjna - obecnie

Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Zdzisław Krawczyk Wiceprezes Zarządu – Stanisław Jan Wróbel Sekretarz – Adrian Tabak Skarbnik – Grażyna Błażejowska Członek Zarządu – Andrzej Eugeniusz Wilk

Komisja Rewizyjna

Bogdan Lawera
Marian Moskal

Zarząd i Komisja Rewizyjna - kadencja 2015-2019

Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Zdzisław Krawczyk Wiceprezes Zarządu – Stanisław Jan Wróbel Sekretarz – Paweł Wilk Skarbnik – Grażyna Błażejowska Członek Zarządu – Andrzej Eugeniusz Wilk

Komisja Rewizyjna

Andrzej Marek Janocha
Marek Tenerowicz
Zofia Kubit

Informacja o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”

Aktywność społeczna mieszkańców Białobrzegów obejmowała różne sfery życia, i zawsze też była znakomicie zorganizowana.  W czasie „przemian”, do istniejących od dawna organizacji, działających na rzecz środowiska, dochodziły nowe, powołane przede wszystkim by finansowo i organizacyjnie wspomóc działalność już istniejących organizacji a także rozszerzać o nowe sfery wykorzystując inne możliwości pozyskiwania środków. Dekada lat dziewięćdziesiątych zmieniła całkowicie uwarunkowania prawne i finansowe dla osób i organizacji działających na rzecz swojego środowiska. Komunalizacja mienia i rozdział organizacyjny KGW zamknęły możliwości wspomagania finansowego Kapeli czy Kółka Rolniczego. Również wybrana Rada Dzielnicy nie miała i nie mogła tworzyć tzw. Budżetu Obywatelskiego, odprowadzając każdy przysłowiowy „grosz” do kasy Miasta.

 We wrześniu 1999r z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, a przede wszystkim Andrzeja Janochy powołany został Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie: Maria Moskal, Jacek Gonet i Zdzisław Krawczyk. Po opracowaniu Statutu Stowarzyszenia, w czym znaczący udział miała Pani Helena Gibadło, Radca Prawny w KHS, w/w komitet, w dniu 5 października 1999 roku zarejestrował Stowarzyszenie w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Krośnie, w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 633, a po zmianach ustawowych pod Nr KRS 0000220537, pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „ Białobrzegi”.  W skład pierwszego po rejestracji Zarządu Stowarzyszenia wchodzili;

Bogdan Skóra, Bogdan Lawera, Małgorzata Kolanko, Zdzisław Krawczyk, Roman Samborski, Eugeniusz Bobowicz i Marian Samborski. Po rezygnacji z członkowstwa Bogdana Skóry, w 2001r na Przewodniczącego Zarządu wybrano Eugeniusz Bobowicza. 

Z działalnością Stowarzyszenia od początku jego powstawania związany był Józef Habrat. Będąc Członkiem Komisji Rewizyjnej, zajmował się przede wszystkim kwestiami finansowymi. Szczególnie duży wkład wniósł przy przejmowaniu majątku Kółka Rolniczego przeprowadzając z bardzo dużą skrupulatnością i w zgodzie z aktualnymi przepisami proces przejęcia. 

Działalność

Praktycznie brak zdarzenia, na przestrzeni tych 25 lat, w sferze społeczno – kulturalnej związanej z naszą Dzielnicą, gdzie nie było by śladu SRL „Białobrzegi”. Czy to w formie dofinansowania, czy też pracy własnej Członków. Np. próba wsparcia białobrzeskiej młodzieży i możliwość utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej spowodowała bardzo duże wydatki na remont adaptacyjny pomieszczeń piwnicznych pod sceną. Ich wyposażenie – służy zresztą do dnia dzisiejszego i to pomimo zmian prowadzących.
Osobny temat stanowi przejęcie majątku po byłym Kółku Rolniczym w dniu 30 marca 2000r.
1. W dniu 23 marca Zebranie Członków Kółka Rolniczego postanawia wobec braku możliwości spłaty zobowiązań własnych rozwiązać organizację a sprzęt i nieruchomości przekazać na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”, które wyraziło wolę prowadzenia tych usług i przeprowadzenia fizycznej likwidacji Kółka.
2. W ciągu dwóch lat spłacono wszystkie zobowiązania oraz rozwiązano organizację fizycznie i prawnie. Żaden z Członków Kółka Rolniczego nie odpowiadał za jego zobowiązania swoim majątkiem.
3. Zapotrzebowanie na usługi tylko w latach 2000 – 2004 pozwoliło na utrzymanie tej działalności. W następnych latach zapotrzebowanie na usługi rocznie spadło do poziomu 8 -15 rbg , a od roku 2010 już nie występowało.Stąd likwidacja w 2015r majątku Stowarzyszenia w dwóch licytacjach: ograniczonej, tylko dla mieszkańców dzielnicy i nieograniczonej, która w pełni gwarantuje transparentność procesu sprzedaży.
Wskutek zdarzeń losowych zmieniał się skład Władz lecz przez cały ten okres Stowarzyszenie prowadziło działalność zgodną ze statutem i dbałością o przekazany kiedyś majątek. Do końca 2010 r., dopóki istniało zapotrzebowanie wśród mieszkańców, prowadzone były usługi rolne. Natomiast podnajem części budynków garażowych – mieszkańcom Białobrzeg, stanowi gwarantowane źródło dochodów umożliwiających utrzymanie substancji w stanie niepogorszonym, przeprowadzania prac remontowych, i powiększenia funduszy na rzecz Dzielnicy i Środowiska. w ramach działalności statutowej.
W tym czasie różny był poziom współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy. Stąd różna skala wydatków na cele statutowe. Większe lub mniejsze, przeznaczone były tylko na imprezy cykliczne, których współorganizatorami były organizacje dzielnicowe. Wszystko zaczęło się zmieniać po wyborach do Rady Dzielnicy w 2015r.

W tym czasie Zarząd Stowarzyszenia stanowili:

Zdzisław Krawczyk
Stanisław Wróbel
Paweł Wilk
Elżbieta Bobowicz
Andrzej Wilk

Prezes Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu

Opierał się on na społecznej pracy Członków, a jedynie do prowadzenia ksiąg rachunkowych i kasy zatrudnia pracownika.

Przez cały okres działalności wszystkie osiągane dochody przeznaczone były tylko na działalność statutową i tak w ostatnich latach prowadzono działania  na rzecz kultywowania pamięci po poległych i zabitych w okresie wojen światowych. Przypomniano też naszych „Niezłomnych – Wyklętych’ uzupełniając wcześniejszą tablicę w parafialnym kościele. Nową tradycją są organizowane przy pomniku na ul. Krakowskiej spotkania modlitewne wieńczone odśpiewaniem piosenek o zabarwieniu patriotycznym i wojskowym.

W sposób szczególny uczczona została 100 rocznica odzyskania niepodległości. Dwudniowe uroczystości rozpoczęte otwarciem wystawy „Białobrzeżanie w drodze do niepodległości” przypomniały zwiedzającym czasy Związku Strzeleckiego, Legionów i znanych z przeszłości mieszkańców walczących, nie tylko bronią lecz także słowem i pomocą. Następnie odbyła się uroczysta wieczornica z wykładem Pani dr Ewy Bereś, wspaniałą oprawą słowno – muzyczną w wykonaniu II Drużyny Harcerskiej „Mimo wszystko” im. Jana Piwnika „Ponurego”, zakończona wspólnym śpiewem. W dniu następnym wspólnie z władzami miasta złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy ul. Krakowskiej, którego stulecie obchodziliśmy w 2020r.

Dzięki współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy pozytywnie „ożył” Dzielnicowy Dom Ludowy. Już nie tylko „Biblioteka” i nauka tańca ale również zespół „Okay”, zespół jazzu tradycyjnego -najpierw „Iwo Dixie Jazz Band” a teraz „Slavia Dixieland Band”. Również z myślą o młodszym pokoleniu działa świetlica terapeutyczna i drużyna harcerska. Dla pozostałych bez ograniczeń wiekowych odbywają się zajęcia gimnastyczne, działa klub brydżowy. Wielokrotnie zagościł także teatr ze spektaklami Krośnianina, Mariusza Marczyka i autorskim wykonaniem a do kanonu krośnieńskich imprez weszła organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Białobrzeskich „Biesiada Białobrzeska”

Szczególnym projektem Stowarzyszenia pod auspicjami Andrzeja Wilka jest „Konkurs Piosenki Polskiej” dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół. Corocznie gromadzi bardzo duże grono uczestników stąd po raz pierwszy w 2019r konkurs otrzymał patronat Prezydenta Miasta Pana Piotra Przytockiego. 

Członkowie Stowarzyszenia w sposób czynny uczestniczyli w organizacji  wszystkich imprez odbywających się na terenie Dzielnicy i DDL udzielając wsparcia własną pracą, możliwymi środkami finansowymi oraz pomagając w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 Dzisiaj można to stwierdzić, że tylko dobra współpraca pomiędzy organizacjami działającymi w dzielnicy przynosi tak zadowalające efekty z perspektywą na następne lata.

W kadencji 2019-2023 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „BIAŁOBRZEGI” reprezentowali:
1. Grażyna Błażejowska
2. Zdzisław Krawczyk
3. Adrian Tabak
4. Andrzej Wilk
5. Stanisław Wróbel
a Komisję Rewizyjną stanowili:
1. Bogdan Lawera 
2. Marian Moskal

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”  w dniu 5grudnia 2023r  zleciło Zarządowi kontynuowanie pracy na rzecz Dzielnicy i jej mieszkańców, uzupełniając działania Rady i Zarządu Dzielnicy oraz  wszystkie inicjatywy w zakresie kultury, dzieci i młodzieży.