Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

Upamiętniliśmy Święto 3 Maja

W 229. rocznicę Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi” i Rady Dzielnicy złożyli symboliczne kwiaty pod białobrzeskim pomnikiem na ul. Krakowskiej.

Uchwalona wówczas konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Najważniejsze zapisy Konstytucji to:

  • W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia.
  • Artykuł pierwszy potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej.
  • W drugim zaakcentowano pozycję szlachty gwarantując jej przyznane dawniej przywileje.
  • Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
  • Ustanowienie trójpodziału władzy.
  • Funkcję ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament składający się z Sejmu i Senatu.
  • Funkcję wykonawczą miał stanowić król i odpowiedzialny przed Sejmem Rząd.
  • Rolę sądowniczą powierzono niezależnym trybunałom.
  • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję.
  • Ostatni artykuł poświęcono „sile zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona suwerenności kraju

Autorzy Konstytucji

Kalendarium

5 sierpnia 1772 r.
Podpisanie traktatów, dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej podpisanych w Petersburgu.
5 sierpnia 1772 r.
6 października 1788 r.
Początek Sejmu Czteroletniego
6 października 1788 r.
4 grudnia 1790 r.
Ignacy Potocki uzgodnił z królem, że ten podejmie się stworzenia projektu konstytucji.
4 grudnia 1790 r.
3 maja 1791 r.
W otoczonym przez wojsko Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto "Ustawę Rządową".
3 maja 1791 r.
27 kwietnia 1792 r.
Zawiązanie spisku magnackiego z cesarzową Rosji Katarzyną II (znanego jako konfederacja targowicka).
27 kwietnia 1792 r.
8 maja 1792 r.
Atak wojsk rosyjskich na ziemie polskie.
8 maja 1792 r.
24 lipca 1792 r.
Stanisław August Poniatowski skapitulował i przystąpił do konfederacji targowickiej.
24 lipca 1792 r.
23 stycznia 1793 r.
Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat o II rozbiorze Polski.
23 stycznia 1793 r.