Zaproś kominiarza

Zaproś kominiarza

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych, ponieważ zaniedbania tej części instalacji mogą nieść opłakane skutki. Temperatura palącej się sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza. Pożar stanowi więc wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15 882 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 5546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3842 zdarzenia związanych z tlenkiem węgla, w tym 2024 osób poszkodowanych i 52 ofiar śmiertelnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1). co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej – paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
2). co najmniej raz na 3 miesiącepaleniska opalane paliwem stałym niewymienionych w pkt 1
3.) co najmniej raz na 6 miesięcypaleniska opalane paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1
4). co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych – z przewodów wentylacyjnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.