Pisma i dokumenty

04.02.2020 r.

22 listopada 2019 r.

Wnioski z zebrania mieszkańców Dzielnicy Białobrzegi
z dnia 22.11.2019 r.

 1. Przeprowadzić remont ulicy Kopernika (temat zgłaszany od szeregu lat).
 2. Przeprowadzić termomodernizację Domu Ludowego (gotowy jest projekt instalacji elektrycznej i z tym związana zmiana wystroju architektonicznego sali widowiskowej).
 3. Podjąć działania w celu dostosowania warunków technicznych ulicy Szuby do wymogów ulic „ z prawdziwego zdarzenia”.
 4. Uregulować problem dojazdów do posesji figurujących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa.
 5. Rozkład jazdy MKS modernizować tak, aby linie autobusowe ogarniały swoim zasięgiem wszystkie dzielnice miasta najlepiej w formie pętli, a nie wahadłowo.
 6. Doprowadzić do budowy zatoczek na ulicy Konopnickiej przed Szkołą Podstawową nr 3, aby usprawnić dowóz dzieci do szkoły i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powiększyć parking obok szkoły.
 7. Poprawić oświetlenie skrzyżowania ulic Krakowskiej z ulicą Drzymały (duże odległości między lampami, brak ciągłości oświetlenia ulicy Drzymały.
 8. Podjąć działania ograniczające szybkość pojazdów na ulicy Białobrzeskiej i Poprawić widoczność na skrzyżowaniu ulic, głównie dla jadących od strony miasta skręcających w ulicę Moniuszki.
 9. Przeanalizować usytuowanie lamp oświetlających ulicę Sarny tak, aby były zgodne z warunkami technicznymi i przepisami regulującymi budowę oświetlenia ulic.
 10. Poprawić chodnik po lewej stronie ulicy Kopernika.
 11. Zwolnić z opłat za bioodpady osoby i posesje, które zagospodarowują je w swoich kompostownikach.
 12. Zamontować próg zwalniający przy kościele.
 13. Pilnie doprowadzić do użytkowania obiekt mostowy pomiędzy ulicą Drzymały i
 14. Prowadzić kontrolę gospodarstw domowych, które w sezonie grzewczym powodują zły stan powietrza poprzez spalanie śmieci.
 15. Dobudować oświetlenie uliczne i chodnik na ulicy Białobrzeskiej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do zjazdu na ZUO.
 16. Rozwiązać problem związany z odławianiem dzikiej zwierzyny na terenie
 17. Rozwiązać problem niekoszenia brzegów rzeki Wisłok, a szczególnie po śladzie ulicy Skrajnej.
 18. Doprowadzić do budowy schroniska dla zwierząt (kociarni) .
 19. Podjąć działania zmierzające do budowy kompleksu boisk sportowych przy Moście Białobrzeskim.

Podpisy członków Komisji Wnioskowej:
Sebastian Wieczorek
Jadwiga Krawczyk
Wiesław Zajdel

10 września 2019 r.

V Posiedzenie Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
w dniu 10 września 2019 r.

  1. Otwarcie obrad;
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z Posiedzenia Zarządu
  5. Budżet Obywatelski 2020;
  6. Wywóz śmieci planowana podwyżka od 1.X1.2019;
  7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami; 
  8. Sprawy bieżące.
  9. Ustalenia organizacyjne.
  10. Zakończenie posiedzenia. Wyznaczenie daty VI Posiedzenia rady.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny

6 sierpnia 2019 r.

IV Posiedzenie Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
w dniu 6 sierpnia 2019 r.

  1. Otwarcie obrad;
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Organizacyjne ustalenia w sprawach bieżących dotyczących dzielnicy. Konsekracja Kościoła. Dzień Wojska Polskiego.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.07.2019 r. Zapoznanie z pismami skierowanymi do Prezydenta Miasta.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami;
  7. Sprawy bieżące.
  8. Ustalenia organizacyjne.
  9. Zakończenie posiedzenia. Wyznaczenie daty V Posiedzenia rady. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny

4 czerwca 2019 r.

III Posiedzenie Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
w dniu 4 czerwca 2019 r.

  1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Robocze spotkanie Prezydenta Miasta Krosna w sprawach bieżących dotyczących
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.05.2019 r.
  5. Zapoznanie, radnych z projektami uchwał Rady Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Krosna oraz ustaw o wychowaniu w trzeźwości w oparciu o konsultacje z jednostkami pomocniczymi Miasta Krosna.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami;
  7. Podjęcie Uchwały III/10/19 w sprawie zmian w wydatkach dzielnicy na rok 2019 .
  8. Sprawy bieżące;
  9. Sprawy organizacyjne;
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny

7 maja 2019 r.

II Posiedzenie Rady Dzielnicy „Białobrzegi”
w dniu 7 maja 2019 r.

 1. Otwarcie obrad;
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Zapoznanie radnych z propozycją zmian w planie pracy Rady i Zarządu Dzielnicy w kadencji 2019-2024 r.;
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z pierwszego Posiedzenia Zarządu;
 6. Zapoznanie radnych z projektami: Priorytetowe zadania Dzielnicy „Białobrzegi” w kadencji 20)9-2024r, oraz Planu pracy Zarządu Dzielnicy „Białobrzegi” od 07 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.;
 7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami;
 8. Podjęcie Uchwały 11/8/19 w sprawie priorytetowych zadań dzielnicy w obecnej kadencji wraz z załącznikiem;
 9. Podjęcie Uchwały 11/9/19 w sprawie planu pracy do końca 2019 r. wraz z załącznikiem.
 10. Sprawy bieżące – rekolekcje ewangelizacyjne 19-23.05.2019;
 11. Sprawy organizacyjne;
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny

Priorytetowe zadania Dzielnicy „Białobrzegi”

w kadencji 2019-2024

 1. Doprowadzić do kompleksowego remontu Dzielnicowego Domu Ludowego w oparciu o wcześniejszą termomodernizację określającą szczegółowy projekt zadania. Podjąć przedsięwzięcia mające na celu rozszerzenie i zintensyfikowanie działalności Dzielnicowego Domu Ludowego, aby w konsekwencji zwiększyć wpływy z wynajmu lokali w nim istniejących. Struktura wydatków na bieżące administrowanie do wpływów jest bardzo niekorzystna, a to przy istniejących przepisach pomniejsza pulę funduszy przyznawanych dzielnicy z klucza.
 2. Jednoznacznie doprowadzić do rozwiązania problemu związanego z obiektem mostowym przy ulicach Drzymały i Kopernika. Całkowite zamknięcie bez alternatywnych rozwiązań nie wchodzi w rachubę. Będzie się to wiązało z protestami społecznymi.
 3. Przegląd zamierzeń Miasta Krosna w dziedzinie inwestycji w dzielnicy w latach 2019-2024, ze szczególnym uwzględnienie najbliższego okresu 2019 – 2020. Bezwzględnie konieczny jest remont ulicy Kopernika. Wykonanie placu zabaw dla dzieci obok kompleksu, siłowni przy ulicy Mostowej. Należy czynić starania o doprowadzenie krok po kroku do wykonania kompleksu sportowego (wspólnie ze SP Nr 3) przy ul. M. Konopnickiej.
 4. Przegląd stanu ulic i dróg oraz terenów zaniedbanych pod względem porządkowym w dzielnicy, aby mieć rozeznanie co do priorytetów na najbliższy okres i dalszą perspektywę. Doprowadzić do końca projekt Obwodnicy Północnej, koszty rosną konsensusu brak. Jeżeli istnieje realna szansa na uregulowanie brzegów Wisłoka po prawej stronie za mostem „Białobrzeskim”, gdzie brzeg jest najniższy i powoduje to powstawanie pierwotnej fali powodziowej, należy to rozwiązać. Wpisuje się to w projekt obwodnicy i ewentualnych bulwarów nad. Wisłokiem.
 5. Dzielnica jest narażona na uciążliwości związane z usytuowaniem na jej terenie oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, schronisk dla zwierząt oraz systematycznie zanieczyszczanego potoku Marzec. Należy bezwzględnie przyglądać się pracy tych instytucji ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w ZUO w świetle obowiązujących przepisów. Inna sprawą jest kwestia czy mieszkańcy dotknięci tymi uciążliwościami nie powinni mieć zrekompensowanego tego w inny sposób przy lawinowo rosnących kosztach wywozu .
 6. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w celu umacniania rodziny, poszanowania własności, kształtowania właściwej kultury współżycia mieszkańców oraz umacniania i poszanowania prawa do zwalczania chuligaństwa i wandalizmu.
 7. Organizowanie i wspomaganie działań podejmowanych na rzecz dzielnicy przez integrowanie mieszkańców do wspólnych działań oraz aktywizacji seniorów.
 8. Bezwzględne wykorzystywanie środków finansowych, przyznawanych w budżecie Miasta Krosna dla Dzielnicy Białobrzegi, uwzględniając w tym Budżet Obywatelski. Należy wykonać remont ścieżki spacerowej nad Wisłokiem, która ze względów proceduralnych nie weszła do tego budżetu.
 9. Rada powinna wykorzystywać swoje uprawnienia przez wnioskowanie do projektów budżetu, projektów inwestycyjnych i projektów plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna dotyczących Dzielnicy Białobrzegi, aby odział dzielnicy w ogólnej puli był korzystniejszy niż jest teraz.
 10. Dla usprawnienia pracy Rady należy rozważyć konieczność powołania zespołów do realizacji bardziej sprecyzowanych działań. Mogą to być zespoły stałe lub do doraźnych potrzeb.

2 maja 2019 r.

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych

Przedstawiamy w poniższej tabeli kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych zaplanowanych do końca 2019 r. organizowanych w Dzielnicy Białobrzegi.

DataForma i nazwa imprezyMiejsce realizacji
03.05.2019Majówka przy pomniku
– śpiewanie piosenek patriotycznych
Pomnik przy
ul. Krakowskiej
17.05.2019Konkurs Piosenki Polskiej dla dzieci szkół podstawowych
„Cudze chwalicie swego nie znacie” pod patronatem Prezydenta Piotra Przytockiego
DDL
19.05.20195-lecie szkoły K. Zajdla – Koncert Jubileuszowy 
„Wiosna w muzyce”
DDL
09.06.2019
godzina 15:00
Popołudnie z Kapelą
Od godziny 10:00 możliwość zakupienia wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń
DDL
08.09.2019Wieczorek dla seniorówDDL
16.11.2019Biesiada BiałobrzeskaDDL
11.11.2019Złożenie kwiatów i śpiewanie piosenek patriotycznychPomnik przy
ul. Krakowskiej
06.12.2019Mikołaj dla dzieciDDL
31.12.2019Bal SylwestrowyDDL

W przypadku zmian w harmonogramie lista ta będzie aktualizowana.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Białobrzegi
Andrzej Wilk

16 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo
Radni Dzielnic i Osiedli z terenu Miasta Krosna


Z okazji zakończenia kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna składamy Państwu serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę w radach Dzielnic i Osiedli w latach 2015-2019.

Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz za skuteczne działania podejmowane dla poprawy jakości życia Mieszkańców naszego Miasta, dzięki którym Krosno zmieniło się na lepsze.

Życzymy sukcesów, wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz zdrowia i wszystkiego dobrego w życiu osobistym.


Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
oraz
Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew KubitKrosno, 12 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad. Spotkanie, odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 18.00 w Dzielnicowym Domu Ludowym. Zapraszamy.

Szanowni Państwo
Radni Dzielnic i Osiedli z terenu Miasta Krosna


Z okazji zakończenia kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna składamy Państwu serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę w radach Dzielnic i Osiedli w latach 2015-2019.

Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz za skuteczne działania podejmowane dla poprawy jakości życia Mieszkańców naszego Miasta, dzięki którym Krosno zmieniło się na lepsze.

Życzymy sukcesów, wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz zdrowia i wszystkiego dobrego w życiu osobistym.


Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
oraz
Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew KubitKrosno, 12 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad. Spotkanie, odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 18.00 w Dzielnicowym Domu Ludowym. Zapraszamy.

27 marca 2019 r.

Zadania wykonane w Dzielnicy Białobrzegi w kadencji 2015 – 2019 z inicjatywy Rady Dzielnicy i współudziale, Koła Gospodyń, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego, Drużyny Harcerskiej, OSP i Parafii.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE

 • wykonano remont ulicy Wierzbowej,  Opłotki,  Żwirowej, część  ul. Mostowej, część  ul.  Kopernika /dojazd do kładki/,
 • wybudowano ulicę  Człowiekowskiego wraz  z  oświetleniem,
 • wybudowano oświetlenie ul. Goszczyńskiego,
 • dobudowano punkty świetlne przy ul. Drzymały, ul. Kopernika, ul. Skrajnej, parkingu przy kościele, przy ścieżce  na przedłużeniu ul. Jeleniówka w kierunku do miasta,
 • rozbudowano parking przy SP-3,
 • wybudowano chodnik wzdłuż ul. Hutniczej,
 • wybudowano siłownię plenerową przy moście na ul. Konopnickiej,
 • wykonano prace konserwatorskie przy pomniku na ul. Krakowskiej,
 • zlecono zamontowanie wskaźników z numerami domów przy zjazdach z ulicy głównej,
 • wykonano rozdział kanalizacji na ul. Ściegiennego /teraz czekamy na remont jezdni i chodników/.

WYPOSAŻENIE  DOMU  LUDOWEGO

 • zakupiono aparaturę nagłaśniającą,
 • wymieniono tapicerkę 200 szt. krzeseł,
 • zakupiono telewizor do świetlicy młodzieżowej  /w suterenach/,
 • współfinansowano zakup firan w dużej Sali,
 • położono wykładzinę zmywalną w holu,
 • zakupiono i zamontowano gablotę na ogłoszenia,
 • naprawiono scenę zewnętrzną i podłogę do tańca,
 • wykonano i zamontowano schody na scenę w dużej sali i z garderoby,
 • ocieplono sufit nad dużą salą /robocizna w czynie społecznym/.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

 • zorganizowano ok. 80 imprez kulturalnych zarówno dla starszych jak i dla dzieci, np. koncerty, przedstawienia, wieczorki taneczne, spotkania patriotyczne przy pomniku i w kościele parafialnym,
 • wizytówką naszego środowiska stały się Biesiady Białobrzeskie,
 • organizujemy dla szkół podstawowych i gimnazjów konkurs piosenki polskiej „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
 • współorganizowaliśmy 85-lecie Koła Gospodyń,
 • zorganizowaliśmy  ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego wystawę z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski – „Białobrzeżanie ku Niepodległości”,
 • zorganizowano wystawę rysunku białobrzeżanina Jana Zajdla,
 • uruchomiliśmy tak oczekiwaną stronę internetową www.dom-ludowy.pl

Radnym i wszystkim współorganizatorom serdecznie dziękujemy za współpracę.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Białobrzegi
Andrzej Kątny

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Białobrzegi
Andrzej Wilk

24 marca 2019 r.

Wyborcy Dzielnicy Białobrzegi

Mieszkańcy Naszej Dzielnicy


Do wyborów Rad Dzielnic i Osiedli Miasta Krosno pozostało dwa tygodnie, tyle Kodeks Wyborczy pozostawia nam na przedstawianie kandydatów. Znamy Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej i możemy oficjalnie stwierdzić, że wybory w dzielnicy w dniu

7 kwietnia 2019 r odbędą się. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej DDL. Ze składu Rady Dzielnicy kadencji 2015-2019 nie zdecydowało się kandydować z różnych względów sześcioro radnych, którym za włożony bezinteresowny trud w imieniu Rady serdecznie dziękuję. Dziękuję również pozostałym radnym za pracę, ale głównie za to, że mimo często dużych wahań i wewnętrznych rozterek postanowili kontynuować pracę dla dobra dzielnicy. Na liście wyborczej znaleźli się również kandydaci, którzy pragną włączyć się w pracę na rzecz dzielnicy. Wszystkim kandydatom życzę sukcesu w wyborach, a później wytrwania w zdrowiu przez 5 lat, bo bez tego praca nie przynosi pełnej satysfakcji. My ze swojej strony deklarujemy pracę na podobnym jak w tej kadencji poziomie, proszę jednak mieć na uwadze że nasze najlepsze chęci bardzo często muszą się zderzyć z brutalną rzeczywistością na którą nie mamy wpływu.

Proszę Państwa przede wszystkim o liczny udział w wyborach. Wyborców z lewej strony Wisłoka informuję że jest tylko jeden lokal wyborczy w Dzielnicowym Domu Ludowym przy ul. Kopernika 17. Nie oddajcie wyborów walkowerem i wykorzystajmy nasze prawa wyborcze. W poprzednich wyborach dzielnica zanotowała najwyższą frekwencję wyborczą w mieście. Proszę o poprawę tego wyniku, a dla nas będzie to mocna karta przetargowa przy negocjacjach z Urzędem Miasta i Prezydentem. Będzie to również pozytywny sygnał dla rady i zarządu, że nasza praca ma sens i jest doceniona.

Dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny.

20 luty 2019 r.

Informuję o zmianie terminu XLIX Posiedzenia Rady Dzielnicy „Białobrzegi” planowanego pierwotnie na 5.03.2019 r.

NOWY TERMIN 28.02.2019 r. godz. 19.00 (czwartek).
Obecność obowiązkowa.

Zmiana spowodowana jest zmianą terminu wyborów do jednostek pomocniczych.
TERMIN WYBORÓW 7 kwiecień 2019 r. wymusza przyspieszenie kalendarza wyborczego.

Zapraszam, Andrzej Kątny.

08 luty 2019 r.

05 luty 2019 r.

PROTOKÓŁ Z XLVIII POSIEDZENIA RADY DZIELNICY BIAŁOBRZEGI, które odbyło się dnia 05.02.2019r. w Domu Ludowym Krosno-Białobrzegi.

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – obecnych 12/15 radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie radnych z pismami skierowanymi do Prezydenta Miasta Krosna przez reprezentantów Rady Dzielnicy.
 5. Wydatki budżetowe dzielnicy Białobrzegi w roku 2018 r., wykorzystanie w ramach 50/50.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac między posiedzeniami.
 7. Zapoznanie radnych z pismem GK.0121.1.1.2019.D Prezydenta Miasta Krosna wraz z załącznikiem.
 8. Podjęcie decyzji co do akceptacji deklaracji poparcia dla działań Prezydenta, skierowanych do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 9. Konsultacja projektów uchwał Rady Miasta Krosna, zmieniające poprzednie Uchwały związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pismo PS.7340.2019.Y Prezydenta Miasta Krosna.
 10. Referendum konsultacyjne-koncepcja zmiany granic gminy Miasto Krosno.
 11. Zapoznanie Rady z odwołaniem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska skierowane przez SMOT w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Krośnie.
 12. Sprawy bieżące, upamiętnienie 75 rocznicy śmierci Mariana Szuby.
 13. Sprawy organizacyjne. Wybory samorządowe 28.04.2019  07.04.2019 r. bez zmian w statucie i ordynacji wyborczej. Planowane następne posiedzenia w I kwartale , 5.03, 2.04. 2019 r.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Dzielnicy przywitał Radnych i Radnego UM p. Roberta Hanuska. Na wstępie poinformował o dokumentach wysłanych do Urzędu Miasta dot. :

 • funkcjonowania kładki przy ul. Drzymały,
 • dot. realizacji „Budżetu Obywatelskiego”,
 • dot. pisma p. Findysz odwołującego się od decyzji w sprawie remontu ścieżki nad Wisłokiem.

Ad. 5.

Przewodniczący Zarządu p. Andrzej Wilk przedstawił rozliczenie budżetu 50/50 za roku 2018. Wydatkowano 153,692 zł. Z tych środków wykonano oświetlenie ul. Mostowej, Jeleniówka, przebudowę i remont ulicy Żwirowej, siłownię plenerową. Szczegółowe zestawienie wydatków w dokumentach Rady Dzielnicy.
 

Ad. 6.

Przewodniczący Zarządu przedstawił prace Zarządu pomiędzy posiedzeniami. Stwierdził, że realizacja przebiega zgodnie z założonym planem. Odbył się sylwester, jasełka, opłatek, zabawa karnawałowa dla dorosłych i dzieci. koncert dla babci i dziadka, kolędy przy szopce w kościele.
– Poinformował o piśmie z Rady Seniorów, w którym zwracają się z prośbą o ewentualne propozycje do dalszej jej działalności.
– Poinformował o rozbieżnościach w granicach dzielnicy Białobrzegi i Zawodzie. W związku z tym inwestycje dzielnic w tym rejonie powinny zostać wyjaśnione, gdyż środki budżetowe dzielnicy Białobrzegi zainwestowane zostały w dzielnicy Zawodzie. Dotyczy to okolic ulicy Goszczyńskiego i Sarny. Tutaj zwrócił się do Radnego p. Hanuska o pomoc w wyjaśnieniu rozbieżności i ewentualny podział kosztów.
 

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Dzielnicy poinformował zebranych o piśmie Prezydenta Miasta Krosna dot. poparcia wniosku o budowę drugiej linii spalarni w Rzeszowie lub zgodę na budowę podobnego ciągu technologicznego spalarni przy ul. Lężańskiej w Krośnie. W piśmie przedstawił informację dot. ogromnych trudności z utylizacją frakcji palnej uzyskanej ze ZUO. Ponadto wywóz tej frakcji i spalenie jej napotyka na ogromne trudności i związane z tym wysokie koszty. Przenosi się to na koszty odbioru śmieci dla mieszkańców miasta.
Rada Dzielnicy po zapoznaniu się z Deklaracją poparcia działań podjętych przez Prezydenta Miasta Krosna jednogłośnie wyraziła aprobatę i postanowiła o przekazaniu jej do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 

Ad. 8.

W dalszym ciągu dyskusji związanej z inwestycjami w zakładzie ZUO p. Andrzej Wilk poinformował o projektowanych i wdrażanych do realizacji inwestycjach:
– budowane od podstaw linie technologiczne recyklingu śmieci,
– szczegółowa segregacja frakcji nad sitowej,
– nowoczesna instalacja biologiczna,
– selektywna zbiórka odpadów w zamkniętym bunkrze, który ograniczałaby szkodliwe zapachy.
 
Na inwestycje zostały ogłoszone przetargi. Wybrane zostały najkorzystniejsze gwarantujące jak największą czystość w technologii utylizacji śmieci. Poinformował zebranych, że równolegle z działaniami inwestycyjnymi na terenie ZUO stowarzyszenie SMOT zwróciło się z odwołaniem, kwestionując techniczne uwarunkowania projektów. Może to zakłócić terminy realizacji projektowanych inwestycji.
 

Ad. 9.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Kątny przedstawił informację dot. projektów uchwal „o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Prezydent proponuje zmiany w ustawie takie, aby jej działania były bardziej realne w realizacji. Po przedstawieniu treści pisma zwrócił się z prośbą o opinię Rady. Rada jednogłośnie wsparła przedstawioną propozycję i zaakceptowała po dyskusji propozycję opinii przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
 

Ad. 10.

R. Andrzej Kątny poinformował o ponownej akcji Urzędu Miasta dot. referendum w sprawie przejęcia lotniska w Łężanach i w związku z tym zmiany granic miasta Krosna. Zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w referendum i wypowiedzenia swojej opinii w tej sprawie.
 

Ad. 11.

R. Andrzej Kątny przedstawił informację dot. historycznej 75-tej rocznicy śmierci Mariana Szuby, żołnierza AK, mieszkańca dzielnicy. Zorganizowana zostanie uroczysta msza święta z udziałem drużyn strażackich OSP Bratkówka i Białobrzegi (OSP Bratkówka nosi imię Mariana Szuby). Odczytana zostanie nota historyczna dot. jego postaci i działalności. Dzielnica zostanie poinformowana o szczegółach na tablicach informacyjnych.
 

Ad. 12.

R. Czesława Findysz wyraziła opinię, że uciążliwości związane z ZUO i oczyszczalnią są dla Białobrzeg znaczne. Zwróciła się do Radnego Hanuska, czy nie byłoby właściwym, aby dzielnica była bardziej dowartościowywana przez miasto w ramach rekompensaty.
R. Robert Hanusek w odpowiedzi na pytania dot. wysokich cen śmieci poinformował, że miasto zdaje sobie z tego sprawę. Jednak koszty odbioru i utylizacji są takie, że musiało się to odbić na cenach tych usług.
 
Przewodniczący Zarządu p. Andrzej Wilk poinformował Radę o swoich wątpliwościach związanych z ewentualnym kandydowaniem do Rady Dzielnicy Białobrzegi w przyszłej kadencji. Rada jednak jednoznacznie pozytywnie oceniła dotychczasową działalność Przewodniczącego i zwróciła się z prośbą o przemyślenie tych wątpliwości i zgłoszenie swojej kandydatury.
 
Wszystkie dokumenty i pisma na podstawie których Rada pracowała i podejmowała decyzje są do wglądu w dokumentach Rady Dzielnicy.
 
Na tym zebranie zakończono. Następne spotkanie odbędzie się 05.03.2019 o godz.18.00 28.02.2019 o godzinie 19.00.
 
Krosno, dnia 05.02.2019 r.
 
Protokół sporządził :
Wiesław Zajdel

28 stycznia 2019 r.

2 stycznia 2019 r.

Rada Dzielnicy „Białobrzegi” na posiedzeniu w d. 02.01.2019, przyjęła między innymi trzy Uchwały:

 1. – dotyczącą propozycji inwestycyjnych finansowanych w ramach budżetu Miasta Krosna,
 2. – dotyczącą propozycji do inwestycji 50/50.
  /50% z budżetu Dzielnicy i 50% z budżetu Miasta/,
 3. – dotyczącą przyjęcia planu pracy, a ściślej imprez organizowanych lub współorganizowanych przez  Zarząd i Radę dzielnicy

Plan pracy Zarządu Dzielnicy „Białobrzegi” od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r.

 1. Przyjęcie terminarza spotkań Zarządu i Rady Dzielnicy.
  – plan dyżurów członków Rady Dzielnicy w DDL: w pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.30 – 18.00
  Posiedzenie Rady Dzielnicy – 05.02.2019 o g. 18.00, 05.03.2019 28.02.2019 o g. 19.00 w świetlicy DDL I p.
  Posiedzenie Zarządu Dzielnicy – 29.01.2019, 26.02.2019 o godz. 18.00.
 2. Analiza pracy Zarządu i Rady zgodnie i w oparciu o Statut Dzielnicy.
 3. Złożyć do UM Uchwały Rady Dzielnicy na inwestycje z budżetu Miasta i inwestycje w systemie 50/50 i plan pracy Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
 4. Propozycje inwestycyjne Rady Dzielnicy Białobrzegi do zadań inwestycyjnych z budżetu Urzędu Miasta Krosna na rok 2019. /w oparciu o wnioski zgłoszone na Zebraniu mieszkańców w dniu 4. grudnia 2018r./
  • rozwiązać problem nieuregulowanych dojazdów do posesji figurujących w ewidencji gruntów jako własność SKARBU PAŃSTWA,
  • przeprowadzić remont ulicy M.Kopernika – zadanie zgłaszane w od kilku lat,
  • rozpocząć prace związane z termomodernizacją Domu Ludowego – zadanie zgłaszane od kilku lat,
  • wybudować oświetlenie uliczne i chodnik przy ul Białobrzeskiej od skrzyżowania z ul. S.Moniuszki do zjazdu do ZUO,
  • rozwiązać problem kładki rowerowo – pieszej w okolicach „oczyszczalni”, a do momentu jej powstania poczynić próby o zachowaniu ruchu pieszego na istniejącym obiekcie
  • rozpocząć przygotowanie terenu pod inwestycje rekreacyjno–sportowe przy moście na rz. Wisłok na ul. M.Konopnickiej,
  • uregulować prawo własności w ciągu ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok i rzeki Lubatówka na Jeleniówce.
 5. Propozycje inwestycyjne Rady Dzielnicy Białobrzegi do zadań inwestycyjnych z budżetu Miasta Krosna na rok 2019. w systemie 50/50
  • dokończyć budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ks.Wł.Sarny – 40 000zł,
  • przy siłowni plenerowej dobudować plac zabaw dla dzieci, zamontować ławki, stojak na rowery i zadaszenie typu altanka – 30 000 zł,
  • wykonać nakładkę asfaltową na parkingu przy kościele parafialnym – 30 000 zł.
  • utwardzić ścieżkę wzdłuż rzeki Wisłok od ul. Moniuszki do ul Cichej – 15 000zł
 6. Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych od 1.01.2019 – 31.03.2019 r.
  organizowanych w Dzielnicy Białobrzegi.
  L.p.DataForma i nazwa imprezyMiejsce realizacji
  1.31.12/1.01.2019Bal SylwestrowyDDL
  2.6.01.2019
  g. 16.00
  Jasełka /dzieci SP-3 i młodzież dzielnicy/DDL
  3.27.01.2019
  g. 16.00
  Koncert dla Babci i Dziadka uczniowie Szkoły Wokalno – Instrumentalnej Krzysztofa ZajdlaDDL
  4.20.01.2019
  g. 15.00
  Opłatek Akcji Katolickiej, śpiewanie kolęd z Kapelą i JasełkaDDL
  5.23.01.2019
  g. 10.00
  Akademia dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 dla Babci i DziadkaDDL
  6.26.01.2019
  g. 18.00
  Zabawa karnawałowaDDL
  7.02.02.2019
  g. 16.00
  Kolędowanie z harcerzami przy szopceKościół parafialny
  8.09.02.2019
  g. 16.00
  Zabawa karnawałowa dla dzieciDDL
  9.23.02.2019
  g. 16.00
  Koncert Karnawałowy dla środowiska z okazji 5-lecia Szkoły Wokalno – Instrumentalnej Krzysztofa ZajdlaDDL
  10.01.03.2019
  g. 18.00
  Dzień Żołnierzy Wyklętych –  msza św. i apel poległychKościół parafialny
  11.02.03.2019
  g. 18.00
  Ostatki – spotkanie Rady Dzielnicy, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Stowarzyszenia Koła Gospodyń BiałobrzeskichDDL
 7. Przeprowadzić konsultacje przed wyborami na temat kandydatur do przyszłej Rady Dzielnicy Białobrzegi.

4 grudnia 2018 r. - Zebranie mieszkańców dzielnicy Białobrzegi

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIAŁOBRZEGI W DNIU 04.12.2018 r.

 

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. w Dzielnicowym Domu Ludowym tradycyjnie, jak co roku odbyło się zebranie mieszkańców.

W zebraniu brało udział 38 osób z dzielnicy, którym nie jest obojętne, co będzie się działo u nas w najbliższym czasie.

Była możliwość spotkania się z Prezydentem Miasta Krosna p.Piotrem Przytockim, Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta Krosna, przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji i MKS Krosno, MPGK Krosno reprezentował dyrektor Jan Guzik.

W zebraniu uczestniczyli Radni Rady Miasta Krosna pp. Krzysztof Babinetz i Adam Przybysz.

Szkoda, że mimo pełnej informacji o spotkaniu stosunkowo niewielka ilość osób zapoznała się z planami na rok 2019 i problemami na dziś. Trudno w tej chwili przybliżyć nieobecnym to, co działo się na zebraniu. Poinformuję tylko o „czarnych chmurach”, które zebrały się nad tzw. „ławą” na rzece Wisłok w ciągu ul. Drzymały. Ekspertyza dopuszcza ruch pieszy na okres 6-ciu miesięcy. Po tym czasie, jak poinformował p. Prezydent i Naczelnik Wydziału Drogownictwa UM ten obiekt mostowy zostanie zamknięty i rozebrany. Żadnej alternatywy rozwiązania problemu „ławy” na zebraniu nie otrzymaliśmy. Wszystkie problemy, które znalazły się w protokole Komisji Wniosków i Uchwał przedstawiamy poniżej.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kątny

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z OGÓLNEGO ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIAŁOBRZEGI, które  odbyło się dnia 04.12.2018 r. w Domu Ludowym Krosno-Białobrzegi.

 

Komisja w składzie:

 1. Krawczyk Jadwiga
 2. Machnik Eugeniusz
 3. Zajdel Wiesław

Wnioski wynikłe ze sprawozdań Rady i Zarządu Dzielnicy oraz dyskusji mieszkańców:

 1. Przeprowadzić remont ul.Kopernika (wniosek powtórzony z lat poprzednich).
 2. Przeprowadzić termomodernizację Dzielnicowego Domu Ludowego przy ul. Kopernika 17 (rozpocząć na poważnie działania w tym temacie).
 3. Uregulować prawa własności działek wzdłuż rzeki Wisłok od ul. Moniuszki do ul. Kilińskiego i ścieżki od ul. Jeleniówka do mostu na rzece Lubatówka na ul.Piłsudskiego, aby rozwiązać problem z prawidłowym utwardzeniem ścieżek, z których korzystają mieszkańcy dzielnicy od zawsze.
 4. W trybie bardzo pilnym rozwiązać problem związany z prawdopodobnym zamknięciem mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Drzymały. Po ewentualnym zamknięciu kładki rozważyć możliwość awaryjnej komunikacji MKS.
 5. Przeciągające się prace projektowe dot. obwodnicy północnej należy zdecydowanie przyspieszyć i systematycznie informować mieszkańców o ich postępach nie czekając na następne ogólne zebranie mieszkańców. Bieżące konsultacje projektu prowadzić tak, aby doszło do konsensusu z protestującymi mieszkańcami.
 6. Rozbudować teren siłowni plenerowej o plac zabaw dla dzieci:

  – opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po lewej stronie mostu przy ul. Konopnickiej pod kątem wykorzystania jako terenów rekreacyjno-sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 i środowiska.

 7. Uregulować problemy nie koszenia brzegów rzeki Wisłok, a szczególnie po śladzie ul. Skrajnej:
  – ustalać terminy obkaszania pasów drogowych, ich ilość tak, aby pokrywały się z terminami wegetacyjnymi. Problem dotyczy również żywopłotów przeszkadzających w poruszaniu się chodnikami np. przy ul. Krakowskiej.
 8. Rozwiązać problem nieuregulowanych dojazdów do posesji figurujących w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa.
 9. Rozwiązać problem dzikiej zwierzyny na terenie dzielnicy (miała być odławiana, a nie jest).
 10. Dobudować oświetlenie uliczne i chodnik na ul. Białobrzeskiej od skrzyżowania z ul. Moniuszki do zjazdu na ZUO – najbardziej niebezpieczny odcinek drogowy na Białobrzegach.
 11. Dokończyć oświetlenie ul. Ks. Sarny.
 12. Nałożyć nakładkę asfaltową na parkingu za Dzielnicowym Domem Ludowym.
 13. W okresie zimowym przeprowadzać kontrole i akcje pouczające w miejscach, gdzie jest podejrzenie spalania materiałów, gdzie jest podejrzenie spalania materiałów          zatruwających powietrze przez Straż Miejską.
 14. Prosimy o ponowne rozpatrzenie nierozwiązywalnych od szeregu lat problemów związanych z poprawnym funkcjonowaniem ul. Orzeszkowej, Skrajnej i Szuby.

Członkowie komisji:

 1. Jadwiga Krawczyk
 2. Eugeniusz Machnik
 3. Wiesław Zajdel