Budżet Krosna na rok 2020 uchwalony

Budżet Krosna na rok 2020 uchwalony

Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2020 rok. Budżet został przyjęty 11 głosami „za” (Klub Samorządowy, Platforma Obywatelska), 6 „przeciw” (Prawo i Sprawiedliwość) oraz 2 „wstrzymującymi się” (Prawo i Sprawiedliwość).

Radni PiS nie poparli budżetu zwracając uwagę głównie na zwiększające się zadłużenie miasta. Nie podobało im się także zmniejszenie o połowę budżetu, którym dysponowały rady i zarządy dzielnic i osiedli.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 436 mln zł, w tym:

 • dochody własne – 157,7 mln zł,
 • dotacje celowe i środki (krajowe) –  124,3 mln zł,
 • subwencje – 114,3 mln zł,
 • środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące  – 39,7 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 503,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 162 mln zł (32,17% budżetu), na które Miasto pozyskało ponad 70 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Inwestycje w Krośnie, w 2020 r. to prawie 162 mln zł

1. Transport i łączność – 93,6 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 64 mln zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (na odcinku od ul. Pużaka do ul. Tysiąclecia). Na realizację tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach inwestycji Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w wysokości 32 mln zł i zgodnie z harmonogramem roboty będą ukończone w 2020 roku,
 • 20,6 mln zł – modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.:
  – 6,2 mln zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
  – 4,1 mln zł –  Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie,
 • 3,2 mln zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (dofinansowanie z EFRR), w ramach której wykonana będzie modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej.

2. Działalność usługowa – 27 mln zł na Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR).

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,5 mln zł, w tym m.in. na zadania:

 • 8,4 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Projekt realizowany ze środków EFRR, wpłat mieszkańców oraz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, w ramach którego wymienione będą kotły c.o. w domach jednorodzinnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach wielorodzinnych,
 • 8,3 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW).

4. Gospodarka nieruchomościami – 7,3 mln zł, w tym m.in. wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta, a także  budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 11,1 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupów ratalnych. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. 

W projekcie budżetu znalazło się także 16 zadań realizowanych z puli Budżetu Obywatelskiego. Z 2 mln na ten cel przekazane zostanie niecałe 1,8 mln.

Zakładany na ten rok deficyt wyniesie 67,6 mln zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 18,3 mln zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań – 85,9 mln zł.

Więcej na stronie: www.krosno.pl

fot.: www.krosno.pl